Get Adobe Flash player
Jak wybrać gimnazjum?REKRUTACJA – 2016/2017

 

 

 

Nasza oferta:

 • klasa matematyczno-fizyczna
 • klasa biologiczno-chemiczna
 • klasa językowa
 • klasa sportowa o profilu piłki siatkowej

 

w każdej klasie obowiązkowo nauczany jest język angielski, natomiast jako drugi obowiązkowy język mamy do wyboru język niemiecki i język hiszpański

 

Ponadto proponujemy:

 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • fakultety sportowe w ramach wychowania fizycznego w tym basen,
 • stołówkę,
 • opiekę świetlicy,
 • opiekę stomatologiczną,
 • pedagoga i psychologa,

 

  Zdecyduj o Swojej Przyszłości !            

 

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 4/2016

Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016 r.sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/17 do publicznych gimnazjów, publicznych szkól ponadgimnazjalnyclt, szkól policealnych oraz szkól dla dorosłych w województwie łódzkim

""zarządza się, co następuje: §1

 

A. Gimnazja

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjów (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 czerwca 2016 do dnia 22 czerwca 2016 godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia II lipca2016 godz. 12:00 do dnia 13 lipca2016.
 2. Uzupełnienie wniosków o przyjęcie do gimnazjum (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu - od dnia 24 czerw ca 2016 do dnia 28 czerwca 2016 godz. 12:00.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwali 11 kowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 6 lipca 2016 do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 8 sierpnia 2016 do godz. 12:00.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu - w postępowaniu rekrutacyjnym 6 lipca 2016 od godz. 12:00 do dnia 8 lipca 2016 godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 8 sierpnia 2016 godz. od godz. 12:00 do dnia 10 sierpnia 2016 do godz. 15:00.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 11 lipca 2016 do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 11 sierpnia 2016do godz. 12:00."